Search Result of "เศรษฐกิจฐานราก"

About 34 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และบรรเทาผลกระทบจากโควิด 19 พื้นที่จังหวัดสกลนคร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแพรทอง เหลาภา, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาทั่วประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องมงกุฎเพชร 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาไบโอดีเซลสบู่ดำจังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย/ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาไบโอดีเซลสบู่ดำจังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อปรับปรุงดิน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแพรทอง เหลาภา, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

Img

งานวิจัย

การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเกษตรกรกลุ่มสมุนไพร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวแพรทอง เหลาภา, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สายสุดา ศรีอุไร

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านสหกรณ์

Resume

Img

Researcher

นาง จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์, การตลาดสินค้าการเกษตร, การบริหารจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการเชิงกลยุทธ์

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน การสื่อสารเพื่อการพัฒนา สิ่งแวดล้อมศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พรติมา คงศรี

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

12