Search Result of "เวลาเฉลี่ยในการงอก"

About 56 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดด้วยวิธี Hydropriming ต่อคุณภาพของเมล็ดพริก (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ความร้อนแห้งต่อการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123