Search Result of "เวลามาตรฐาน"

About 14 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มีนในกระบวนการผลิตเย็บ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประุชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสายการผลิตคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011)

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมถุง

Img

ที่มา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเวลามาตรฐานแบบพรีดีเทอร์มีนในกระบวนการผลิตเย็บ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวดวงรัตน์ หิรัญญะสิริ, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวุฒิ หวังวัชรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Operation Research, Inventory Control

Resume

Img

Researcher

นาย ศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Logistic and Supply Chain, Operation Research, Inventory, Production Planning and Control

Resume

Img

Researcher

นาง วิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Sugar cane

Resume