Search Result of "เวย์โปรตีน"

About 36 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเวย์โปรตีนรสผลไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท เอพีที โปรเฟสชั่นนอล จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเวย์โปรตีนรสผลไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณตฤนญะภพ แอกทอง)

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มจากเวย์โปรตีน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้เวย์โปรตีนเข้มข้นในไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปิยะธิดา เกิดช่วย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเวย์โปรตีนแบบใส (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

แหล่งทุน:ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอ 913

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมเวย์โปรตีนต่อองค์ประกอบร่างกาย และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬายกน้ำหนัก

ผู้เขียน:Imgรจนา หนูเจียม

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เวย์โปรตีนเข้มข้นในไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เครื่องดื่มจากเวย์โปรตีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:การเสริมเวย์โปรตีนร่วมกับการฝึกด้วยแรงต้านที่มีต่อสัดส่วนของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬาวิลแชร์เรสซิ่ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงนมเปรี้ยวพร้อมดื่มโดยใช้เวย์โปรตีนผงแทนหางนมผง

ผู้เขียน:Imgกัณฐวุฒิ บุญมี

ประธานกรรมการ:Imgนายประศาสตร์ ฟูตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เวย์โปรตีนเข้มข้นและมอลโทเด็กซ์ทรินในไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ

ผู้เขียน:Imgปิยะธิดา เกิดช่วย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ผลของเวย์โปรตีนเข้มข้นและน้ำตาลต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ

Img

Researcher

นางสาว ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Freezing preservation of food, Sensory evaluation, Food composition analysis by Electronic nose, GC-MS (Head-Space)

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Investigation of the odor active compounds in soymilk during cooking and whey addition

ผู้แต่ง:ImgDr.Witcha Treesuwan, ImgMs.Thipthida Kaewtathip, ImgDr.Sumitra Boonbumrung, ImgMs.Plernchai Tangkanakul,

การประชุมวิชาการ:

Img

12