Search Result of "เลเซอร์"

About 76 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการคัดแยกเมล็ดข้าวที่มีท้องไข่ด้วยการวัดการสะท้อนของเลเซอร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกัญญา เชื้อพันธ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ฟิล์มบางแกรฟีนโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยเลเซอร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234