Search Result of "เรียงความภาษาญี่ปุ่น"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงของนักศีกษาชาวไทยเพื่อการสร้างคู่มือช่วยสอน (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การเชื่อมโยงความและการเกาะเกี่ยวความในเรียงความภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาผู้เรียนนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลรัมภา วรศรี, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงของนักศีกษาชาวไทยเพื่อการสร้างคู่มือช่วยสอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. กุลรัมภา วรศรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาญีปุ่นเชิงสังคม

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้อผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงและทัศนคติต่อการเขียนเรียงความของนักศึกษาไทย

Img

ที่มา:งานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 44 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ 2549

หัวเรื่อง:การศึกษาประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงของนักศึกษาชาวไทยเพื่อการสร้างคู่มือช่วยสอน

Img

Researcher

ดร. สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น

Resume