Search Result of "เรณู"

About 222 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการเสื่อมสภาพในไม้ตัดดอกเขตร้อนและสารจากก้อนเรณูเร่งการเสื่อมสภาพในกล้วยไม้หวาย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอ.ดร.ชณัฎติกา คำดี, Imgอ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, อาจารย์, Imgดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพจณิชา อนัคกุล, Imgนพ ประยูร เจนตระกูลโรจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

12345678910...