Search Result of "เยาวชน"

About 508 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประเพณีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 และประชุมวิชาการเยาวชนและครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ สตรีและเยาวชนกับการสร้างบ้านแปงเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่ใช่สถาปนิก, ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ กรรมกร...แต่เป็นเกษตรกรหญิงกระดูกสันหลังของชาติ

Img

ที่มา:สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวเรื่อง:มันสำปะหลัง

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระดับผลลัพธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย "โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะทำการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (Phase 1)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย "โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (phase 1)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

หัวเรื่อง:โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ : มิติใหม่แห่งการเรียนรู้จากแปลงนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ด้วยจุลินทรีย์ในดิน

Img

งานวิจัย

โครงการเยาวชนไทยหัวใจเกษตร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

โครงการเยาวชนหัวใจเกษตร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดของเยาวชน (2010)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Nualchon Tasanachaikul, Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบสถานะทางสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกของเด็กในโครงการและนอกโครงการรณรงค์เพื่อการบริโภคนมในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษากิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่จัดโดยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสุขาภิบาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นฤมล ศราธพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...