Search Result of "เม็ดเชื้อ"

About 13 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเม็ดเชื้อโปรไบโอติกโดยวิธีเอ็นแคปซูเลชันสำหรับอาหารไก่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อความมีชีวิตของเชื้อราวีเอไมคอร์ไรซาในเม็ดเชื้อ

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่มีต่อความมีชีวิตของเชื้อราวีเอไมคอร์ไรซาในเม็ดเชื้อ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการทำแห้งและประเมินอายุการเก็บรักษาเม็ดเชื้อ Lactobacilluse reutieri KUB-AC5 ที่ได้จากการเอ็นแคปซูเลชัน เพื่อใช้ผสมในอาหารไก่อัดเม็ด

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการทำแห้งและประเมินอายุการเก็บรักษาเม็ดเชื้อ Lactobacilluse reutieri KUB-AC5 ที่ได้จากการเอ็นแคปซูเลชัน เพื่อใช้ผสมในอาหารไก่อัดเม็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเม็ดเชื้อโปรไบโอติกโดยวิธีเอ็นแคปซูเลชันสำหรับอาหารไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย จรงค์ รุ่งช่วง

ที่ทำงาน: สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์(ยกเลิก)

Resume

Img

Researcher

นาง วันทนีย์ พึ่งแสง

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย จิรวัฒน์ พุ่มเพชร

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การสำรวจดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาของดิน (Soil microbiology ), ปุ๋ยชีวภาพ (biofertilizer )

Resume

Img

Researcher

ดร. พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology, Enzyme Technology , การใช้ประโยชน์ลิกโนเซลลูโลสเพื่อพลังงานทดแทน

Resume