Search Result of "เมือง"

About 4607 results
Img
Img

ที่มา:บริษัทเมืองสะอาด จำกัด และ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภารดี แซ่อึ้ง, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

Img

ที่มา:วารสารบ้านและเมืองเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง

หัวเรื่อง:คืนพื้นที่สีเขียวบนอาคารให้บ้านและเมือง

Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวกำแพงเมือง คูเมืองนครนายกโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาประชาคมเมืองเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. จำเนียร วารัตน์, Imgผศ. บุญชู โสดา

แหล่งทุน:กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าในสภาพกรงเลี้ยง

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:GENETIC DIVERSITY OF WILD ELEPHANT (Elephas maximus Linnaeus, 1758)IN THE NORTHEASTERN PART OF THAILAND

Img

ที่มา:การสัมมนาสัต์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 30

หัวเรื่อง:Integration of population viability and wildlife species modelling for conservation planning at landscape level

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ เรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:แบคทีเรียแกรมลบชนิดใช้อากาศที่แยกได้จากช่องปากของ เหี้ย (Varanus salvator)

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:ความชุกชุมและพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อหลักในอุทยานแห่งชาติทับลาน

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้ง ที่ 31

หัวเรื่อง:แนวโน้มประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Img

ที่มา:การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างป่า (Elephas maximus Linnaeus, 1758)ในป่าอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบางแห่ง

Img

ที่มา:การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:ชนิดสัตว์จากรายการอาหารป่าในภัตตาคารไทยบางแห่ง

Img

ที่มา:การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:สถานภาพและการกระจายของสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างป่า (Elephas maximus Linnaeus, 1758)ในป่าอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบางแห่ง

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:ชนิดสัตว์จากรายการอาหารป่าในภัตตาคารไทยบางแห่ง

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการเร่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31

หัวเรื่อง:สถานภาพและการกระจายของสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก ในประเทศไทย

12345678910...