Search Result of "เมตาเซอร์คาเรีย"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง

หัวเรื่อง:การสำรวจชนิดของปลาที่ติดพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียจากบางท้องที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความชุกของเมตาเซอร์คาเรียในปลามีเกล็ดจากบึงหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgดวงมาลย์ รอดทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย พัสกร องอาจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นางสาว พัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:แมลงในน้ำ, นิเวศวิทยา, สัตว์พื้นท้องน้ำ, ปรสิตสัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของชนิดปรสิตในปลาจากหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืดจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนั, Imgไพ, Imgอภ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย สมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: วิวัฒนาการของปลา, นิเวศวิทยาของปลา

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อในเขตร้อน โลหิตวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

Resume