Search Result of "เมคคาทรอนิคส์"

About 4 results
Img

ที่มา:ทุนวิจัยเพื่อการเเข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

หัวเรื่อง:ชุดหุ่นยนต์เก็บต้นไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

หัวเรื่อง:หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume