Search Result of "เภสัชจลนศาสตร์"

About 87 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาถึงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของสารพิษฟูซารินอนเอ็กซ์และเมตาบอไลทืในเป็ดและไก่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ การตกค้างและระยะปลอดยาของยาซัลฟาไตรเมทโธพริม และ ซัลฟาออร์เมทโธพริม ในกุ้งก้ามกราม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติชาย หนุนภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgนายทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, Imgนาง นภสร กู้สุจริต, Imgนายอรรณพ อิ่มศิลป์, Imgอ.น.สพ. ชัยกฤต สินธุสิงห์, Imgอ.สพ.ญ. ศรัญญา พัวพลเทพ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และการกำหนดขนาดของยาแอมมอกซี่ซิลลินในช้างเอเชีย(Elephas maximus) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, อาจารย์, Imgน.ส.ปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345