Search Result of "เพิ่มประสิทธิภาพ"

About 970 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชีววัสดุนาโนไบโอคอมโพสิทโครงร่างสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซมและการสร้างเนื้อเยื่อทดแทน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อนำไปสู่การผลิตรถเข็นนั่งไฟฟ้าได้เชิงพาณิชย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลที่ 4 สำหรับประเภททีม/บุคคล การประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1 หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ดัง link http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selbannerh_th&time=20170227150500&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C5%D0%A1%D4%A8%A (2017)

ผลงาน:การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form ในงานกรรมการวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นักวิจัย: Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

Doner:สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

โครงการประกวดเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (2020)

ผลงาน:นวัตกรรมการบริหารพลังงานแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่ม

นักวิจัย: Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ Imgดร.วีระพล โมนยะกุล

Doner:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2553

หัวเรื่อง:การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

หัวเรื่อง:การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยการเจือจางน้ำยาด่าง

Img
Img

งานวิจัย

โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน :ระบบต้มเคี่ยว" (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1,3-Propanediol ภายใต้สภาวะไร้อากาศเพื่ออุตสาหกรรมพอลิเมอร์ชีวภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12345678910...