Search Result of "เพศหญิง"

About 33 results
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการซื้อผ้าฝ้ายทอมือของประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร (เพศหญิง) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การกีดกันเพศหญิงในการจ้างงานวิชาชีพชั้นสูง (2016)

ผู้แต่ง:ImgMs.Nuanphan Maithongdee, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:พื้นฐานการออกกำลังกายของมวยไชยาที่มีต่อกำลังแบบแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกกษามหาวิทยาลัยเพศหญิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกท่าบริหารร่างกายพื้นฐานมวยไทยไชยาที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในวุยรุ่นเพศหญิง

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกการก้าวขึ้นลงในน้ำลึกด้วยรองเท้าที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา และการทรงตัวในผู้สูงวัยเพศหญิง อายุ 56-65 ปี

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

หัวเรื่อง:ผลของการรำมวยไทยโบราณประยุกต์และแอโรบิกพื้นบ้านที่มีต่อการทรงตัวขณะเคลื่อนที่ ความอ่อนตัว และภาวะความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุเพศหญิง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการฝึกเดินร่วมกับยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดในเพศหญิงอายุ 56-67 ปี

ผู้เขียน:Imgรชต ตะนาวศรี

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนจากหนังสือนิทานอีสปอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรยายโดยเสียงเพศชายและเสียงเพศหญิง

ผู้เขียน:Imgศมรัตน์ บุญยศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกท่าบริหารร่างกายพื้นฐานมวยไทยไชยาที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในวัยรุ่นเพศหญิง

ผู้เขียน:Imgวีระศักดิ์ เหมหาชาติ

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ผลการฝึกเดินร่วมกับยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดในเพศหญิงอายุ 56-67 ปี

12