Search Result of "เพ"

About 2912 results
Img

Researcher

นาย ชำนาญ พุ่มเพ็ชร

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด

หัวเรื่อง:การทดลองผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การใช้หญ้าหวานเป็นสารทดแทนน้ำตาลในไอศกรีมชาเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:นายภูริเดช สายเพ็ช

หัวเรื่อง:การพัฒนาหอยแผ่นอบกรอบปรุงรส

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาววาสนา นาราศรี

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การประเมินพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท พีเพิ่ล (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:ผลของสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกลและเสถียรภาพทางแสงของแผ่นวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์/ผงไม้เพื่อประยุกต์ใช้กับแท่นรองสินค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การร่วมมือประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต จ. สกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปรมณูเพือสันติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อย การเสริมผลกวาวเครือขาวในอาหารต่อระดับฮอร์โมน testosterone และ cortisol ของสุกร เพศผู้

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนอุดหนุนโครงการประดิษฐกรรมเพื่อกการพัฒนาชนบท)

หัวเรื่อง:เครื่องเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินสื่อเพือการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตโดขนมปังและเพสตรีแช่เยือกแข็ง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
12345678910...