Search Result of "เปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา"

About 57 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบ ค่าผิดปกติหนึ่งค่าจากการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

ผู้เขียน:Imgนิภาพร ปัญญายงค์

ประธานกรรมการ:Imgนางทรงศิริ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในคอนเทนเนอร์เพื่อให้มีทมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยรวมสูงสุด

ผู้เขียน:Imgคชาเดช วุฒิยารังสิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพลวัตประชากรปลาลัง Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816) ในอ่างไทย ระหว่างปี 2530-2537

ผู้เขียน:Imgทวนทอง จุฑาเกตุ

ประธานกรรมการ:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดำริห์ สมใจวงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของวิธีการทดสอบการแจกแจงแบบปกติ 4 วิธี

ผู้เขียน:Imgชิดชนก ชาญณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การออกแบบแผนการทดลอง โดยการรวมวิธีการทากูชิและวิธีอีโวลูชั่นนารีโอเปอเรชั่นเพื่อการปรับปรุงการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของกระบวนการ

ผู้เขียน:Imgชลวศา หาญวิวัฒน์วงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพิชิต สุขเจริญพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของวิธีการทางสถิติในการออกแบบการทดลองที่มีการวัดค่าก่อน-หลังเมื่อข้อมูลมีสมบัติไม่ตรงตามข้อสมมติ

ผู้เขียน:Imgวิลาสินี พรหมมานอก

ประธานกรรมการ:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการร่วม:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายที่มีระยะเวลาเดินทางไม่แน่นอนแบบคงตัว

ผู้เขียน:Imgหทัยทิพย์ ภุชงควาริน

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประเมินค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุเมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติในเรื่องของ Relative Efficiency และความเอนเอียง

ผู้เขียน:Imgอุบลรัตน์ ภู่ระหงษ์

ประธานกรรมการ:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองผลจับปลาและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพในอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgฎีกา รัตนชำนอง

ประธานกรรมการ:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องหนังและเฟอร์นิเจอร์ และโรงงานผลิตวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

ผู้เขียน:Imgประสิทธิ์ สุนทรารักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เส้นทางสำหรับหยิบสินค้าตามใบสั่งสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ากรณีมีผู้หยิบสินค้าหลายคน

ผู้เขียน:Imgนวลพรรณ พจนานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเตรียมและศึกษาสมบัติของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยโอโซน

ผู้เขียน:Imgภัควัฒน์ เลาคา

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Functions from Finite Rings to Finite Rings Representable by Polynomials

ผู้เขียน:Imgภัทราวดี สระคูพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKnograt Savetaseranee

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เศษส่วนต่อเนื่องที่สร้างจากบทตั้งการพับและการกระจายอนุกรม

ผู้เขียน:Imgภาขวัญ ริยาพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKnograt Savetaseranee

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แฟกทอเรียลนัยทั่วไปและพหุนามค่าจำนวนเต็ม

ผู้เขียน:Imgจรรยารักษ์ ทองสมพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คงสาคร

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระดับโปรตีนและกรดอะมิโนเมทไธโอนีน ต่อสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบมูลของไก่ไข่ในโรงเรือนระบบปิด

ผู้เขียน:Imgดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างของ AC-Algebras

ผู้เขียน:Imgจารุณี สุนทรานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คงสาคร

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Vanishing Sum and Roots of Unity

ผู้เขียน:Imgทวีเดช ญาณทัสนวณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายจำนวนจริงในรูปฐานที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม

ผู้เขียน:Imgดนิตา ชื่นอารมณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123