Search Result of "เบนทอไนต์"

About 64 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วัสดุดูดซับเบนทอไนต์เซรามิกสำหรับกำจัดโลหะหนัก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิระประภา เนียมปาน

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2007)

ผลงาน:ผลของการจัดการดินปนเปื้อนโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

นักวิจัย: Imgภัทรสวันต์ แสงคำ Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์ Imgจันทร์จรัส วีรสาร

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการปรับปรุงคุณภาพดินปนเปื้อนโซเดียมเบนทอไนต์ด้วยยิปซัมและแกลบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์เพื่อเตรียมฟิล์มสำหรับวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

ผู้เขียน:Imgนิติกรณ์ เชื้อกุณะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234