Search Result of "เนื้อสุกร"

About 79 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความแตกต่างของพันธุ์และอายุต่อคุณภาพของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิรัตน์ สุมน, Imgนางณัฏยาพร สุมน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234