Search Result of "เนื้อสัตว์"

About 192 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3 "นวัตกรรมเนื่องและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ"

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมกวาวเครือขาวในสูตรอาหารต่อคุณภาพซากโคพันธุ์กำแพงแสน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีวภาพของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทำความสะอาดกระเพาะโคโดยใช้เครื่องล้างแบบกึ่งอัตโนมัติ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงสีของกระเพาะโคแช่แข็งที่ได้จากการล้างอย่างปลอดภัย 2 วิธี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4

หัวเรื่อง:การลดโซดาไฟตกค้างในกระเพาะโคจากกระบวนการล้างเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพทางกายภาพด้านเนื้อสัมผัสของไส้โคหมักเกลือที่เก็บรักษาในอุณหภูมิและเวลาที่ต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:คุณลักษณะทางกายภาพของกระเพาะโคพันธุ์กำแพงแสนที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแบบปลอดภัย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อไก่ไข่ปลด 1) ศึกษาคุณภาพเนื้อทางกายภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การใช้สมุนไพรกวาวเครือขาวปรับปรุงคุณภาพเนื้อแม่ไก่ไข่ปลด2) การทดสอบการยอมรับ

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบปริมาณคาร์โนซีนในเนื้อสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาโซ่อุปทานการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ในประเทศเพื่อการบังคับใช้มาตรฐาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตและการใช้ถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควัน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, Imgดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
12345678910