Search Result of "เทศบาล"

About 681 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าผา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลผักไห่

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ เทศบาลตำบลผักไห่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลวัฒนานคร จ.สระแก้ว

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทคบาล ต.วัฒนานคร จ. สระแก้ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลวัฒนานคร จ.สระแก้ว

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดโรงฆ่าสัตว์ และระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐาน GMP ของเทศบาล ต.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลหนองสำโรง จ.สระแก้ว

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาหนองสำโรงเฉลิมพระเกียรติของ เทคศบาล ต.หนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบราย ละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าผา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ของเทศบาลตำบลท่าผา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1) ของเทศบาลตำบลคลองโยง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาลเมืองขลบุรี

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment, EIA) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนแม่บทการปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณตามแนวเส้นทางจราจร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เทศบาลเมืองชลบุรีและปริมณฑ

Img

ที่มา:เทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพ.ร.บ.รายได้

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านพร้าว

หัวเรื่อง:การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลบ้านพร้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลเมืองคลองหลวง จัังหวัดปทุมธานี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบนำเสียของเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลนครเชียงใหม่ จััังหวัดเชียงใหม่

หัวเรื่อง:โครงการออกแบบและศึคกษาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลนครสงขลา

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและตรวจสอบการเติมทรายชายหาดสมิหลา จ.สงขลา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เทศบาลเมืองทุ่งสง

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ

12345678910...