Search Result of "เทรลเลอร์"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การจัดการขนส่งอ้อยด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพการขนส่งผลิตผลเกษตรด้วยเทรกเตอร์ลากเทรเลอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัชรชาญ สุขเจริญวิภารัตน์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเวิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 (ThaiVCML 2011)

หัวเรื่อง:การศึกษาการขนส่งอ้อยด้วยรถแทรกเตอร์ลากเทรลเลอร์เปรียบเทียบกับการใช้รถบรรทุก

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

นาย ณรงค์ อุ่นคง

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume