Search Result of "เทคโนโลยีและนวัตกรรม"

About 128 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในส่วนภาคกลางและตะวันตก เพื่อจัดทำแผนนโยบาย วทน. แห่งชาติ 10 ปี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, Imgดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสำรวจข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

หัวเรื่อง:การสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยการจัดทำสื่อสาธารณะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หัวเรื่อง:Marketing Environment of Thailand: A Case of Rovio Entertainment LTD

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

หัวเรื่อง:การสำรวจข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของประเทศไทย ประจำปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(สาขาเกษตรและอาหาร) ระยะที่ 2 : การศึกษาความสามารถทางวิชาการของหน่วยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

หัวเรื่อง:การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของ สวทน.

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:Stakeholder's evaluation on Rural Broadband Development in Thailand

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:กลยุทธ์ตราสินค้าเครื่องดื่มโออิชิ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การบริหารลูกค้าสัมพันธ์: กรณีศึกษาของบัตร The ONE Card ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค: กรณีศึกษาของท็อปส์ ซูเปอร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างความตระหนักให้สาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยการจัดทำสื่อสาธารณะ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Img
Img
Img
Img
1234567