Search Result of "เทคโนโลยีเยื้อและกระดาษ"

About 4 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

Img

Researcher

ดร. พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปพลังงานจากไม้, เคมีของเนื้อไม้, เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ, กระบวนการควบคุมการผลิต Process Control, การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเยื้อและกระดาษ, ไม้และเยื่อ

Resume