Search Result of "เทคโนโลยีสารสนเทศ"

About 1493 results
Img

ที่มา:โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgนางศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgนางศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวเรื่อง:โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบเตือนภัยน้ำท่วมโดยใช้การสื่อสารข้อมูลแบบอะซิงโครนัส

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:ดำเนินการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม ICT ไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวเรื่อง:Items Based Fuzzy C-Mean Clustering for Collaborative Filtering

Img

ที่มา:โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสกาวรัตน์ จงพัฒนากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

หัวเรื่อง:คุณสมบัติแจ่มชัดของระบบแบบอิมพัลส์ไม่เชิงเส้นโดยมีตัวดำเนินการที่แปรค่าตามเวลาบนปริภูมิบานาค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิตรา แสนหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การใช้วิธีอาณานิคมมดในการตั้งค่าน้ำหนักให้แก่เครือข่ายโอเอสพีเอฟ

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:Data Traffic Performance Evaluation of Power Line Communication forLast Mile Network in PEA Smart Grid

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์สำหรับสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียม SMMS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

12345678910...