Search Result of "เทคโนโลยีสารสนเทศ"

About 1489 results
Img

ที่มา:วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวเรื่อง:การคาดการณ์ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเทคนิคของเหมืองข้อมูล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT 2010)

หัวเรื่อง:กรณีศึกษาประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์เพียร์ทูเพียร์ประเภท Live-streaming: TVUPlayer

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2012)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงในงานออกแบบและตกแต่งภายใน

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2012)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การใช้วิธีอาณานิคมมดในการตั้งค่าน้ำหนักให้แก่เครือข่ายโอเอสพีเอฟ

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาส่วนประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบสแบนด์สำหรับสถานีภาคพื้นดิน สำหรับดาวเทียม SMMS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgนางศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgนางศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอรพรรณ ตันบรรจง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมความร่วมมือการกำหนดมาตรฐานกลางและการบูรณาการข้อมูลชีวภาพเพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์, Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์, Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:Data Traffic Performance Evaluation of Power Line Communication forLast Mile Network in PEA Smart Grid

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12345678910...