Search Result of "เทคโนโลยีชีวภาพ"

About 2991 results
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนัท อ้วนอ่อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ" (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจากมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างความสามารถด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนจิเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดจากตะไคร้หอมและสารสกัดจากสะเดาต่อเอนไซม์ทำลายพิษในเห็บสุนัข

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศีกษาโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของแป้งมันสำปะหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสถาบันอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลด้านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ต้มยำกุ้งของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล, Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี, Imgนางสาวพรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของกระบือ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายปรีชา อินนุรักษ์, Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยด้านการพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ระยะที่2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การค้นหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศโดยวิธี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาความแตกต่างของอัลลีลลักษณะต้านทานโรคใบไหม้ (Ph-3)ในมะเขือเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การตรวจนอบความแม่นยำของ SSR Markers ที่แนบชิดกับ QTLs ที่ต้านทานโรคราน้ำค้างในข้าวโพดชนิดต่าง ๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชบา จำปาทอง

Img

ที่มา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หัวเรื่อง:Lipasecatalysed ringopening polymerization of lactic acid and its polymer characteristic

Img

ที่มา:วารสาร การจัดการและเทคโนโลยีชีวภาพด้านการสืบพันธุ์ในโคนม

หัวเรื่อง:การจัดการอาหารระยะคลอดในโคนม

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

12345678910...