Search Result of "เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์ อิมมูโนฮิสโตเคมี"

About 1 results
Img

Researcher

นาง ภัทรา มูลจิตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์ อิมมูโนฮิสโตเคมี, animal cells resource and applied technique

Resume