Search Result of "เทคนิคพีซีอาร์"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไพรเมอร์เพื่อตรวจเชื้อ Shigella spp. ที่ปนเปื้อนในอาหาร โดยเทคนิคพีซีอาร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img