Search Result of "เทคนิคการตัดเย็บ"

About 10 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าไทดำ

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:เสื้อผ้าชนเผ่าไทย:รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าชาวเขาเผ่าม้งน้ำเงิน กระเหรี่ยง เย้าและมูเซอดำ

Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การรวมของกลุ่มชมชุนแบบคลัสเตอร์ของประเทศไทย เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของการเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมระดับสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบ เทคนิคการตัดเย็บ และคุณภาพของเสื้อผ้าชนเผ่าไทย

ผู้เขียน:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารออสโมซิสต่อคุณภาพของส้มสายน้ำผึ้งแช่อิ่มอบแห้ง

Img

Researcher

นาง เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, การย้อมสีสิ่งทอ, คณะเกษตร, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing), การออกแบบและการทำแบบตัดเสื้อผ้า (Flat Pattern Design and Clothing Construction), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development), สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles), เสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs)

Resume