Search Result of "เถ้าหนัก"

About 21 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของกากกัมมันตรังสีในรูปเถ้าหนักที่ผนึกด้วยซีเมนต์ในสภาวะฝนกรด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย เอกโชติ กิคคิมานิตกุล

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

การใช้เถ้าหนักจากการเผาถ่านหินเป็นวัสดุทดแทนทรายในวัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์และเส้นใยซึ่งมีสมรรถนะสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย พัสกร สอนประสาร

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม นิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตพรุนที่เถ้าหนักเป็นมวลรวมหยาบ (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการชะละลายโลหะหนักจากมอร์ตาร์ที่ใช้เถ้าหนักจากแม่เมาะและกาลากาแทนที่ทราย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพของดินลูกรังโดยใช้เถ้าหนักและเศษปูนขาว

ผู้เขียน:Imgรณภูมิ ลิ่มศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:สัดส่วนที่เหมาะสมของเถ้าหนักลิกไนต์และหินฝุ่นในแอสฟัลต์คอนกรีต

ผู้เขียน:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, ImgNirachorn Nokkaew

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research focused on asphalt concrete using lignite bottom ash and rock dust as mineral dust in the mixture. Bottom ash is the coalesced waste residue from lignite burning in power generation. In this study the material was obtained from Mae Moh Themal Plant, Lampang Province. Two types of aggregate were used, limestone and basalt. The proportions of bottom ash and rock dust were determined from hot bin 1 by trial and error. Asphalt content, by weight of aggregate, varied from 4.5-7.5% for limestone and 5.5-8.5% for basalt, determine the optimum asphalt content. The results indicated that for limestone, the optimum ratio of bottom ash to rock dust was 0.043. Optimum percentage of bottom ash and asphalt were found to be 2% and 6.2% by weight of aggregate respectively. For basalts, The results indicated that the optimum ratio of bottom ash to rock dust was 0.042. Optimum percentage of bottom ash and asphalt were found to be 2% and 7.2% by weight of aggregate respectively. It was noted using bottom ash resulted in increasing demand for asphalt for both aggregates. This cost increase must be considered in according with the benefit of waste utilization.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 3, Jul 96 - Sep 96, Page 364 - 372 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:บริษัท BLCP จำกัด

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพเถ้าหนักเพื่อใช้เป็นวัสดุงานทาง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:JSPS

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการชะละลายโลหะจากมอร์ตาร์ผสมเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและกาลากา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของกากกัมมันตรังสีในรูปเถ้าหนักที่ผนึกด้วยซีเมนต์ในสภาวะฝนกรด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฝังกลบของตะกอนอินทรีย์จำนวนมากในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

Img

Researcher

นาง อัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตะกอนจากระบบผลิตน้ำของโรงไฟฟ้า (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กำลังอัด ความต้านทานต่อการขัดสี และความทนทานต่อคลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้เถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะแทนที่มวลรวมละเอียด

ผู้เขียน:Imgทยุติ อิสริยฤทธานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pollution Prevention and Clean Technology, Bioremediation, Solid waste Technology, Recycle Technology

Resume

12