Search Result of "เซลล์เม็ดเลือดขาว"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของผลไม้พื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกลไกการอักเสบภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นฤพร เพ็ชร์กลาง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ของเซลล์, การตรวจสอบความเป็นพิษด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาว

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:genetic engineering , plant tissue culture

Resume

Img

ที่มา:Thai Journal of Veterinary Medicine

หัวเรื่อง:การวัดระดับการแสดงออกของ miRNA-29a ในเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรด้วยเทคนิคพีซีอาร์เชิงปริมาณ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระดับการแสดงออกของ miRNA-29a ระหว่างการติดเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส ในเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรและ MARC-145

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Inorganic Chemistry

Resume

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ของสารสกัดถั่วแดงเพาะงอกต่อการต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระจากสภาวะเบาหวาน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย Amway for Nutrition Research Grant 2014โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยยามบรมราชกุมารี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img