Search Result of "เซลล์ต้นกำเนิด"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมลูกสุนัขบนโครงสร้างยึดเกาะชนิดพลาสติกย่อยได้สำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, Imgนายนักรบ พัฒนผล

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสร้างสรรค์สืบสานรอยศาสตร์พระราชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขึ้นรูปโครงร่างเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดแบบมีรูพรุนจากพอลิแลคติคแอสิดเพื่อพัฒนาให้เป็นกระดูกเทียม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย, Imgดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์, Imgดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย นักรบ พัฒนผล

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคตา

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมลูกสุนัขในการฟื้นฟูแผลที่กระจกตาในกระต่าย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนักรบ พัฒนผล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเป็นพิษของสารสกัดแฮ่มต่อเซลล์ต้นกำเนิดผิวหนังมนุษย์

ผู้เขียน:Imgอารีย์ สักยิ้ม

ประธานกรรมการ:Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

กรรมการวิชาเอก:ImgRith Watthanachaiyingcharoen

กรรมการวิชารอง:ImgKulnasan Saikhun, Imgลักขณา หิมะคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบไหลเวียนเสริมหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในหัวใจกระต่าย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cardiac Electrophysiology, Veterinary Cardiology

Resume

Img

ที่มา:สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ

หัวเรื่อง:การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บของไขสันหลังในสุนัขที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับไขสันหลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลดา ศรีใส, อาจารย์

12