Search Result of "เซรามิค"

About 23 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การใช้ตะกอนประปาเป็นส่วนผสมในน้ำเคลือบเซรามิค (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

หัวเรื่อง:เซรามิคโคตติ้ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคและชุบโลหะเพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิค

ผู้เขียน:Imgนราธิป รักษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิคบนโต๊ะอาหารของร้านอาหารในจังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:ImgJitlada PUTTANAWECH

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์, Imgบรรลุ พุฒิกร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเครียดของพนักงานผลิตกระเบื้องเซรามิคที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ผู้เขียน:Imgปาริชาติ ธีระวิทย์

ประธานกรรมการ:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโชคดี เดชกำแหง

กรรมการวิชารอง:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การครอบงำกิจการบริษัท ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgกุลนันท์ บุณยวรรธนะ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์, Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับผลการดำเนินงานด้านการเงินของอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิค : กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgกฤษฎาวรรณ กฤโตปการ

ประธานกรรมการ:Imgนางวิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแยกก๊าซผสมระหว่างก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซไนโตรเจนโดยใช้เยื่อแผ่นเซรามิคที่ผลิตจากวิธีโซล-เจล

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ อุ่มอยู่

ประธานกรรมการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย บุญนำ พัชรปิยะกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศิลปกรรมและหัตถรรม, จิตรกรรม, เซรามิค, ปูนปลาสเตอร์, วิจิตรศิลป์

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื่อเซรามิคประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

ผู้เขียน:ImgDowsiri NATHALANG

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้นบุผนังเซรามิคในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgต่อสกุล โตสุโท

ประธานกรรมการ:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปลูกพืชด้วยระบบการให้น้ำใต้ผิวดินโดยใช้เซรามิครูพรุน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:รูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปะทาว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกระเบื้องเซรามิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ นิพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้กระเบื้องเซรามิคของสถาปนิกและมัณฑนากรในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสิริเพ็ญ ชาญประสบผล

ประธานกรรมการ:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการสั่งซื้อกระเบื้องเซรามิคของร้านผู้จัดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอัตถาพร พึ่งพรหม

ประธานกรรมการ:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
12