Search Result of "เชื้อไวรัสไข้หวัดนก"

About 36 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบของยีนต้านทานเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (Mx gene) ในไก่ดำเคยภูพาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติโรคสัตว์สู่คน (Zoonotic Diseases) ในโอกาสครบ 5 ทศวรรษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การศึกษาหาตัวรับของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงใน ferret

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ชนิดอื่นในหมู่บ้านที่มีการใช้วัคซีนและไม่ใช้วัคซีนไข้หวัดนก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (วทท 35)

หัวเรื่อง:การตรวจหาตัวรับของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในหลอดลม และปอดของสุนัขและแมวด้วยวิธี Lectin histochemical method

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อจำแนกการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและการได้รับวัคซีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกสาขาประเทศไทย

หัวเรื่อง:การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ

Img

ที่มา:งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกสาขาประเทศไทย

หัวเรื่อง:การสำรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของ การติดเชื้อ ไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ในสัตว์ปีก

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการไข้หวัดนก จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ไข้หวัดนกร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ

12