Search Result of "เชื้อไวรัสดวงขาว"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิของน้ำต่อการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งขาวแวนนาไม ระยะโพสลาร์วา และกุ้งขนาดเล็ก

Img

ที่มา:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของฟิวคอยด์แดนสารสกัดจากสาหร่ายทะเลในการควบคุมการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งกุลาดำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดและความหนาแน่นเซลล์ของแพลงก์ตอนพืชสำหรับอนุบาลลูกหอยเชลล์ (Mimachlamys senatoria) ระยะวัยเกล็ด

Img

Researcher

ดร. ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย สาโรจน์ เริ่มดำริห์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะและอนุบาลหอยเศรษฐกิจ, การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม, งานสำรวจนิเวศแนวปะการัง

Resume

Img