Search Result of "เชื้อรา Pythium"

About 45 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากผักกาดหอมในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย และการเข้าทำลายเมล็ดผักกาดหอมของเชื้อรา Pythium aphanidermatum

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus spp.ในการควบคุมโรครากเน่าผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากในการควบคุมโรครากเน่าผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum

123