Search Result of "เชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส"

About 14 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสเพื่อใช้ในการกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณี ตันติรุ่งกิจ

แหล่งทุน:NRCT-JSPS

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากลไกการควบคุมการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของเซลล์เจ้าบ้านด้วยเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส (2004)

หัวหน้าโครงการ:Assoc. Prof. Motoko Ikeda

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, ImgAssoc. Prof. Motoko Ikeda, ImgProf. Michihiro Kobayashi

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย ในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 53 (2016)

ผลงาน:โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ต่อเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

นักวิจัย: Imgดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. สุดาวรรณ เชยชมศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. มณี ตันติรุ่งกิจ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาประยุกต์, Yeast Molecular Genetics

Resume

Img

Researcher

ดร. วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Economic animals, Crocodile, Cell and Molecular Biology, Parasitology, Biotechnology

Resume