Search Result of "เชิงพาณิชย์"

About 575 results
Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากบ่อตกตะกอนเริ่มต้นของโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ด้วยการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ ร่วมกับเทคนิคการกรองในหน่วยย่อยขนาดเล็ก

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) และ ภาคเอกชน

หัวเรื่อง:วิจัยกระบวนการผลิตน้ำอ้อยขุ่นเข้มข้นแช่แข็ง และน้ำอ้อยใสยูเอชที่เพื่อการส่งออก

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์)

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาป้ายสื่อโฆษณาระบบนอกอาคารด้วยเทคโนโลยี LED ร่วมกับระบบป้ายแผ่นภาพไตรวิชั่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดควบคุมสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 แกน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตจมูกข้าวกล้องอัดพองในเชิงพาณิชย์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณจักรพันธ์ สอนใจ)

Img

งานวิจัย

กิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์จากสาหร่าย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอุไรวรรณ แก้วสมบัติ

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวิัสดุขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอรอนฟอสเฟตต้นแบบเพื่อนำไปสู่การผลิตรถเข็นนั่งไฟฟ้าได้เชิงพาณิชย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำเสาวรสสู่เชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท ไลฟ การ์เดนส์ แลนด์สเคปส์ จำกัด

Img
12345678910...