Search Result of "เชิงนิเวศน์"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:ผลประเมินระดับความรู้ทางการบัญชีเพื่อสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, Imgนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, Imgนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศจังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การตลาดโครงการศึกษาแผนบริหารจัดการธุรกิจและปรับปรุงแผนแม่บท ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาง ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว นันทิยา พรมทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บัญชี

Resume

Img

Researcher

นาย นิติพัฒน์ พลอยประดับ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน เครื่องมือทำการประมง

Resume

Img

Researcher

นางสาว กันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

นาย กฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญช๊

Resume

Img

Researcher

นาง ศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img

Researcher

นาย วรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img

Researcher

นาย เฉลิมชัย อยู่สำราญ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปุณยวีร์ เดชครอง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช , เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, การศึกษาโครงสร้างพืชด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมชลประทาน, การบริหารจัดการน้ำ, แบบจำลองคณิตศาสตร์

Resume

12