Search Result of "เชิงคณิตศาสตร์"

About 48 results
Img

งานวิจัย

การสร้างและจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ (2019)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. สุนทรี อุณหพิพัฒน์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตนา สังข์หนุน, Imgรองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล, Imgศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างและจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลง (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย: การศึกษาเชิง คณิตศาสตร์และสถิติ (2018)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. สุนทรี อุณหพิพัฒน์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตนา สังข์หนุน, Imgรองศาสตราจารย์ ดร. ชนม์ทิตา รัตนกุล, Imgศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของอ้อย (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนิสิตครูสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสร้างและจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์

123