Search Result of "เค้าโครงกรอบแนวคิด"

About 4 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความยุติธรรมในการพัฒนา: การวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย สานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume