Search Result of "เครื่องเทศ"

About 63 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจแหล่งและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ เครื่องเทศ และสินค้าหลักที่ใช้ในธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเทศในการประกอบอาหารจากสมุนไพรว่านสาวหลง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรุจิกาญจน์ ศิริวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

กิจกรรมการต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืชของเครื่องเทศ 8 ชนิด (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายของพืชให้กลิ่นหอมและเครื่องเทศในประเทศไทย (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสกัดเครื่องเทศของไทยด้วยตัวทำละลายร่วมกับคลื่นเสียงความถี่สูงและประสิทธิภาพของสารสกัดเครื่องเทศร่วมกับ EDTA ในการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร

ผู้เขียน:Imgเอกรินทร์ ภัทรธนวดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเครื่องเทศและสมุนไพรที่มีต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

1234