Search Result of "เครื่องหั่น"

About 13 results
Img

งานวิจัย

เครื่องหั่นปลาทู (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการเครื่องหั่นกล้วยกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

เครื่องหั่นกล้วย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

การประชุมวิชาการ

เครื่องหั่นสมุนไพร (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นฟางสำหรับการทำอาหารผสม

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:เครื่องหั่นกล้วย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:เครื่องหั่นสมุนไพร

Img

การประชุมวิชาการ

เครื่องต้นแบบสำหรับหั่นผักซอยละเอียดแบบมือ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:โครงการเครื่องหั่นกล้วยกึ่งอัตโนมัติสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์

Img

Researcher

นาย วรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: Thermodynamics

Resume

Img

Researcher

นาย วรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์, การควบคุมอัตโนมัติ, ยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง , ระบบสกัดกันการลุกลามของเพลิงไหม้ในอาคาร

Resume

Img

Researcher

ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร, กระบวนการในการแปรรูปอาหาร, เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร

Resume