Search Result of "เครื่องสูบน้ำ"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgNatsupapong Baramethsakun

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำที่พักอาศัยสำหรับการผจญเพลิง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การศึกษาอิทธิพลของจำนวนใบพัดที่ส่งผลต่อสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำใช้ในบ้านให้เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐานNFPA

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องสูบน้ำชนิดโรตารี่แบบ 2 โลบ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มสมรรถนะเครื่องสูบน้ำบ้านพักอาศัยเพื่อรองรับการดับเพลิง

ผู้เขียน:Imgบรรลือ รดาการ

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องสูบน้ำชนิดโรตารี่แบบ 2 โลบ

Img

Researcher

ดร. สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Refrigeration, Water-Based Fire protection, Plumbing systems, Refrigeration, Water-Based Fire protection; Plumbing systems

Resume

12