Search Result of "เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก"

About 5 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก 3 โมเดล ทางออกของปัญหาขยะมูลฝอย (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Lukkhana Benjawan,

วารสาร:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:-การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม, -เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย/การปรับปรุงคุณภาพน้ำ, -เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก, -การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัด

Resume