Search Result of "เครื่องปรับอากาศ"

About 46 results
Img
Img

งานวิจัย

ห้องเย็นโดยเครื่องปรับอากาศ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:โครงการผลิตน้ำร้อนโดยใช้พลังงานความร้อนที่ทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123