Search Result of "เครื่องบีบ"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบน้ำมันงา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุขสันต์ พันธ์ทอน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาเครื่องบีบน้ำมันสบู่ดำระดับครัวเรือน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

Researcher

นาย สุขสันต์ พันธ์ทอน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ออกแบบ สร้าง ดัดแปลงเครื่องงมืออุปกรณ์ ต่างๆ, ชลประทาน

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติเดช โพธิ์นิยม

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการผลิตพลังงานเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิพร เนียมหอม

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Statistics

Resume