Search Result of "เครื่องบินปีกกระพือ"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาผลของการงอปีกในเครื่องบินปีกกระพือ (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

อากาศพลศาสตร์และการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กแบบ Multi Mission (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อวกาศยานไร้คน, อากาศพลศาสตร์, UAV / MAV, Aerodynamics

Resume