Search Result of "เครื่องทำความเย็น"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิต ป.เอก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างน้ำค้างด้วยเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กทริก (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่73 เครื่องทำความเย็น

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่73 เครื่องทำความเย็น
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: SZsKRZsCrCw
Updated: 2012-11-16T16:24:08.000Z
Duration: 471 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติกสำหรับการปรับอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบทางความร้อน3 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (9)

Img

การประชุมวิชาการ

การลดอุณหภูมิห้องโดยใช้แผ่น Peltier (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การลดอุณหภูมิห้องโดยใช้ Clay pot – Air cooler (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

12