Search Result of "เครื่องต้นแบบ"

About 55 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องต้นแบบในการผลิตเจลดูดซับโลหะหนักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgTomijiro Hara, Imgปิยดา วชิระวงศกร, Imgสุปราณี แก้วภิรมย์, Imgสุภาภรณ์ ทุมสอน, Imgอำนวย วัฒนกรสิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้ (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อปลา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
123